Kirjoittajan arkistot: Narratiivinen opetus

Opetussuunnitelmaseminaari (ja narratiivinen näkökulma)

Tiedoksenne:

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö, yhdessä Steinerkasvatusliitto ry:n ja
Snellman-korkeakoulun kanssa, järjestää opetussuunnitelmaseminaarin
perjantaina 20.9. Tampereen yliopiston päärakennuksen juhlasalissa kello
8:30–16:15.

Mukaan mahtuu ensimmäiset 250 ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä http://www.eventilla.com/opsseminaari2013/ -sivun kautta.

Tilaisuus on maksuton ennakkoon ilmoittautuneille.

Seminaarin mainos ja ohjelma tästä.

 

Yst. terv.

Maiju Kinossalo (os. Huttunen)

Mainokset

Jätä kommentti

Kategoria(t): Opetussuunnitelma, Seminaari

puheenvuoroja

Uusi kirja

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero Ropo ja Maiju Huttunen (nyk. Kinossalo), (toim.). 2013. Tampere: Tampere University Press.

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa.

Narratiivinen oppiminen voidaan ymmärtää ihmisen elämänkaaressa tapahtuvan muutoksen ja kehityksen prosessina. Kirjassa tätä pohditaan lähinnä identiteetin kehityksen näkökulmasta.

Narratiivisuus oppimisessa liitetään kirjassa myös oppiainetietämyksen kertomukselliseen kartuttamiseen. Vaikka tarinoita ja kertomuksia on käytetty kautta historian maailmasta ja sen ilmiöistä viestimiseen, ei yhtenäistä narratiivisen opetuksen tai oppimisen teoriaa vielä ole.

Kertomuksellisuus on tapa opettaa, mutta myös oppia. Kirja tarjoaa malleja siitä, miten narratiivisuutta (/ narratiivisia opetusmenetelmiä) voidaan käyttää opetuksessa varhaiskasvatuksesta aikuisten opetukseen.

Kirjaa voi tilata Granumin verkkokaupasta:

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=23599

Ystävällisin terveisin

Maiju Kinossalo

Jätä kommentti

Kategoria(t): Julkaisu, Kirjallisuus, Kuulumisia, Lukemisto, Narratiivinen opetus, Narratiivinen opetus -julkaisu, Narratiivisuus, Pedagogiikka

Kertonetin VIII konferenssi – Kertomus teoriassa – kertomus käytännössä

Oulun yliopisto 6. – 7.10.2011

Tiedoksenne organisoimamme työryhmä konferenssissa:

Kasvatuksen ja opetuksen kertomuksia

Työryhmän vetäjät: Maiju Huttunen (Tampereen yliopisto) ja Minna Uitto (Oulun yliopisto)

Työryhmän tarkoituksena on jakaa, jatkaa ja laajentaa niitä kertomuksia, joita opetus, kasvatus ja koulu kokemuksen ja kerronnan kohteena rakentavat kasvattajissa, opettajissa, oppilaissa ja tutkijoissa.

Työryhmään toivotaan monipuolisesti abstrakteja kasvatukseen ja opetukseen kytkeytyvistä teemoista. Abstraktit voivat käsitellä esimerkiksi opettajien tai oppilaiden kertomuksia ja elämäntarinoita, narratiivista tai muutoin kerronnallisuuteen perustuvaa opetusta, kertomuksia opettajista ja koulusta, oppilaiden kokemuksia, oppimistarinoita ja identiteettitarinoita tai kotikasvatusta.

Lähetä abstraktisi sähköpostitse: maiju.huttunen(at)uta.fi ja
minna.uitto(at)oulu.fi

Abstraktien jättöaika on 1.9.-23.9.

Lisätietoja konferenssista:

http://kertonet2011oulu.wordpress.com/

Jätä kommentti

Kategoria(t): Abstraktikutsu, Konferenssi, Tutkimus, Työryhmä

Narratiivisuus, identiteetti ja oppiminen opetuksessa, kasvatuksessa ja kasvatuksen konteksteissa -sivuston tarkoitus

Narratiivisuudella tarkoitetaan kerrontaa, kerronnallisuutta ja yksinkertaisesti kielen käyttöä merkitysten ja tulkintojen muotoilussa – eli sitä hyvin arkipäiväistä toimintaamme, kun olemme vuorovaikutuksessa itsemme, muiden sekä ympäristön ja kokemustemme kanssa. Myös oppiminen on osa tällaista prosessointia.

Tervetuloa!

Tämän sivuston tarkoituksena tavoittaa opettajia ja kasvatusalan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet opetuksesta, opetusmenetelmistä ja -käytänteistä, identiteetin rakentumisesta ja sen tukemisesta keinoin, joissa voidaan nähdä mahdollisuuksia kerronnallisilla merkityksenantoprosesseilla. Merkityksen muotoutuminen esimerkiksi oppimisen kohteena olevaan asiaan tekee siitä omakohtaisempaa. Narratiivinen eli kertomisen prosesseihin keskittyvä pedagogiikka onkin eräs keino tukea jokaisen oppilaan identiteetin rakentumista monipuolisesti sekä oppimisen että elämäkertomusten näkökulmista.

Tämä sivusto toimii kotisivujen tavoin. Tarkoituksena on ylläpitää alustaa muun muassa verkostoitumiselle. Toinen alusta löytyy Facebookista samannimisenä sivustona.

Sivusto on alkujaan perustettu osana Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian rahoittamaa Know Id , Colllaborative construction of knowlegde and identities in school and teacher education -hanketta sekä muun muassa Rovaniemen Kasvatustieteen päivillä 2010 järjestetyn Narratiivinen opetus -esiseminaarin tiimoilta.

Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) näkökulmasta narratiivinen ote opetuksessa toimii erinomaisesti esimerkiksi ilmiöpohjaisten ja monialaisten opetusjaksojen suunnittelussa. Lisäksi näissä perusteissa oppilaan identiteetin rakentuminen nousi aiempaan (2004) verraten huomattavasti merkittävemmäksi opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi. Vuoden 2015 äskettäin julkistetut  Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat tarvetta pedagogialle, joka tukee yhä tasa-arvoisemmin jokaisen oppilaan mahdollisuuksia menestyä sekä osaamisessa että elämäntaidoissa. Identiteettiä tietoisesti tukeva pedagogiikka on mahdollisuus lähentää oppimista ja elämää toisiinsa.

Narratiivinen opetus tukee erityisesti identiteetin rakentumista, laaja-alaista osaamista sekä merkityksellisten suhteiden synnyttämistä opetuksen keskiössä oleviin asiasisältöihin. Omaa opetusta voi kehittää yksinkertaisimmillaan pedagogisena tausta-ajatteluna, kun lisää omaa ymmärrystä siitä, mitä oppilaan identiteetin rakentuminen koulussa tarkoittaa, ja miten opettaja voi sitä tietoisesti ja aktiivisesti tukea. Välttämättä siten juuri narratiivisen opetuksen omaksuminen omaksi opetusfilosofiaksi ei ole tarpeen, mutta narratiivisuuden merkityksen ymmärtäminen opetuksessa lisää opettajan mahdollisuuksia pedagogisesti. Maiju Kinossalo antaa tästä mielellään täydennyskoulutusta tai keskustelee asiasta muutoin. Ota yhteyttä täältä.

Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

(POPS, 2014, 15.)

Identiteetti on ilmiö, johon voi sitoa erilaisia opetus- ja oppimiskokonaisuuksia – tai sitten pieniä yksityiskohtiakin. Miten – se jää opettajan pedagogiseksi ratkaisuksi. Voit kysyä esimerkiksi tästä aiheesta täydennyskoulutusta.

Näistä lisää edellä mainitun tutkimushankkeen kokoomajulkaisussa: Identiteetistä informaatiolukutaitoon – tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Se on vapaasti luettavissa averkossa. Ole hyvä!

Ystävällisin terveisin

Maiju Kinossalo, LO, KM, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö)

********************************

Tell me a fact and I’ll learn. Tell me the truth and I’ll believe. But tell me a story and it will live in my heart forever.”

– Indian Proverb

4 kommenttia

Kategoria(t): Opetussuunnitelma, Pedagogiikka, Tutkimus