Narratiivisuus, identiteetti ja oppiminen opetuksessa, kasvatuksessa ja kasvatuksen konteksteissa -sivuston tarkoitus

Narratiivisuudella tarkoitetaan kerrontaa, kerronnallisuutta ja yksinkertaisesti kielen käyttöä merkitysten ja tulkintojen muotoilussa – eli sitä hyvin arkipäiväistä toimintaamme, kun olemme vuorovaikutuksessa itsemme, muiden sekä ympäristön ja kokemustemme kanssa. Myös oppiminen on osa tällaista prosessointia.

Tervetuloa!

Tämän sivuston tarkoituksena tavoittaa opettajia ja kasvatusalan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet opetuksesta, opetusmenetelmistä ja -käytänteistä, identiteetin rakentumisesta ja sen tukemisesta keinoin, joissa voidaan nähdä mahdollisuuksia kerronnallisilla merkityksenantoprosesseilla. Merkityksen muotoutuminen esimerkiksi oppimisen kohteena olevaan asiaan tekee siitä omakohtaisempaa. Narratiivinen eli kertomisen prosesseihin keskittyvä pedagogiikka onkin eräs keino tukea jokaisen oppilaan identiteetin rakentumista monipuolisesti sekä oppimisen että elämäkertomusten näkökulmista.

Tämä sivusto toimii kotisivujen tavoin. Tarkoituksena on ylläpitää alustaa muun muassa verkostoitumiselle. Toinen alusta löytyy Facebookista samannimisenä sivustona.

Sivusto on alkujaan perustettu osana Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian rahoittamaa Know Id , Colllaborative construction of knowlegde and identities in school and teacher education -hanketta sekä muun muassa Rovaniemen Kasvatustieteen päivillä 2010 järjestetyn Narratiivinen opetus -esiseminaarin tiimoilta.

Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) näkökulmasta narratiivinen ote opetuksessa toimii erinomaisesti esimerkiksi ilmiöpohjaisten ja monialaisten opetusjaksojen suunnittelussa. Lisäksi näissä perusteissa oppilaan identiteetin rakentuminen nousi aiempaan (2004) verraten huomattavasti merkittävemmäksi opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi. Vuoden 2015 äskettäin julkistetut  Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat tarvetta pedagogialle, joka tukee yhä tasa-arvoisemmin jokaisen oppilaan mahdollisuuksia menestyä sekä osaamisessa että elämäntaidoissa. Identiteettiä tietoisesti tukeva pedagogiikka on mahdollisuus lähentää oppimista ja elämää toisiinsa.

Narratiivinen opetus tukee erityisesti identiteetin rakentumista, laaja-alaista osaamista sekä merkityksellisten suhteiden synnyttämistä opetuksen keskiössä oleviin asiasisältöihin. Omaa opetusta voi kehittää yksinkertaisimmillaan pedagogisena tausta-ajatteluna, kun lisää omaa ymmärrystä siitä, mitä oppilaan identiteetin rakentuminen koulussa tarkoittaa, ja miten opettaja voi sitä tietoisesti ja aktiivisesti tukea. Välttämättä siten juuri narratiivisen opetuksen omaksuminen omaksi opetusfilosofiaksi ei ole tarpeen, mutta narratiivisuuden merkityksen ymmärtäminen opetuksessa lisää opettajan mahdollisuuksia pedagogisesti. Maiju Kinossalo antaa tästä mielellään täydennyskoulutusta tai keskustelee asiasta muutoin. Ota yhteyttä täältä.

Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

(POPS, 2014, 15.)

Identiteetti on ilmiö, johon voi sitoa erilaisia opetus- ja oppimiskokonaisuuksia – tai sitten pieniä yksityiskohtiakin. Miten – se jää opettajan pedagogiseksi ratkaisuksi. Voit kysyä esimerkiksi tästä aiheesta täydennyskoulutusta.

Näistä lisää edellä mainitun tutkimushankkeen kokoomajulkaisussa: Identiteetistä informaatiolukutaitoon – tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Se on vapaasti luettavissa averkossa. Ole hyvä!

Ystävällisin terveisin

Maiju Kinossalo, LO, KM, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö)

********************************

Tell me a fact and I’ll learn. Tell me the truth and I’ll believe. But tell me a story and it will live in my heart forever.”

– Indian Proverb

Mainokset

4 kommenttia

Kategoria(t): Opetussuunnitelma, Pedagogiikka, Tutkimus

Kehitysvammaisen oppilaan kerronnallinen ilmaisu – tutkimus tekeillä

Hei kaikki!

Johanna Saarisen tutkimus etsii vastaajia. Jos tiedät, että joku työskentelee tällä alueella, kerro hänelle tästä mahdollisuudesta.

 

Onko sinulla kokemusta kehitysvammaisen oppilaan kerronnallisesta ilmaisusta?

Teen tutkimusta aiheesta ”Narratiivisen ilmaisun tukeminen lievästi kehitysvammaisilla oppilailla.” Tutkimus on osa luokaopettajaopintojani Turun yliopistossa.

Narratiivisella ilmaisulla tarkoitetaan ajatusten ja asioiden esille tuomista kerronnallisesti, kerronnan tai tarinan avulla. Kerronnalliseen ilmaisuun voidaan yhdistää erilaisia menetelemiä tukemaan tai syventämään kerrontaa; toiminnallisuutta, visuaalisuutta, musiikkia jne. Ilmaistaakseen itseään lievästi kehitysvammaiset oppilaat tarvitsevat usein kommunikointiin toisen ihmisen tukea tullakseen ymmärretyiksi.

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää monipuolisia työvälineitä oppilaan ymmärtävään kohtaamiseen ja kerronnallisen itseilmaisun tukemiseen eha1 –opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Onko sinulla kokemuksia kehitysvammaisen oppilaan kerronnallisen ilmaisun tukemisesta?

Kerro vapaamuotoisesti:

  • Millä tavoin olet tukenut oppilaan kerronnallista ilmaisua?
  • Miksi käytit kyseistä menetelmää?
  • Miten se auttoi oppilasta?
  • Vaikuttiko kyseinen menetelmä oppilaan vuorovaikutukseen, aktiivisuuteen tai oppimiseen, jos niin miten se vaikutti?
  • Kuvaile jokin mieleenpainunut kokemus narratiivisesta kohtaamisesta oppilaan kanssa.

Kokemuksesi käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Liitä mukaan ammattinimikkeesi (opettaja, koulunkäynninohjaaja, jokin muu). Lähetä vastauksesi sähköpostilla, mielellään liitetiedostona, marras-joulukuun 2016 aikana osoitteeseen johanna.k.saarinen@utu.fi.

Yhteistyöstä kiittäen                                                                                                                                                         Johanna Saarinen

 

 

 

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

Vuoden kirja 2015 (TUP)

Identiteetistä informaatiolukutaitoon – tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija

http://www.uta.fi/edu/tutkimusuutinen.html?id=116481

Tutkimusuutinen kasvatustieteiden yksikössä

”Kirja yhdistää mallikkaasti toisiinsa perusopetuksen perusteissa keskeiset identiteetin ja monilukutaidon käsitteet. Se antaa opettajille runsaasti käytännön vinkkejä tiedonhankinnan ja -soveltamisen ohjaukseen.”

Erityisesti narratiivisen opetuksen näkökulmasta artikkeli Maiju Kinossalo Oppilaan narratiivisen identiteetin tukeminen perusopetuksessa

Aurinkoa!

Maiju

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija

E., Ropo, E., Sormunen & J. Heinström (toim.) 2015. Tampere University Press.

Uusi kirja, jonka artikkeleissa näkökulmia identiteettiin, opetukseen ja oppimiseen. Löydät kirjan täältä. Se on ilmainen!

Katso esimerkiksi kirjan artikkeli: Kinossalo, M. Oppilaan narratiivisen identiteetin rakentumisen tukeminen perusopetuksessa.

Artikkelissa kuvataan teoriaan perustuvia käytännön keinoja lasten ja nuorten opetukseen ja kasvatuksen tueksi.

 

Kirja on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita oppijan kehittymistä tukevista pedagogisista käytännöistä. Se on suunnattu myös pedagogisille informaatikoille, jotka kehittävät informaatiolukutaidon opetusta yhdessä opettajien kanssa. Kirja sopii myös oppikirjaksi kasvatustieteen ja informaatiotutkimuksen koulutusyksiköille.

Identiteetistä informaatiolukutaitoon -teoksen julkistamistilaisuus

Vuosina 2010 – 2013 toimineen Know Id -hankkeen  tuotoksena syntyneen kirjan julkistamistilaisuus pidetään perjantaina 16.10. klo 14 Virta-rakennuksen Edu’s Caféssa, Åkerlundinkatu 5.

Kirja ”Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija.” on saatavilla maksutta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9920-3

Tilaisuus on kaikille avoin, olette lämpimästi tervetulleita.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

the living handbook of narratology

Open Access -julkaisu

Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

Narrare-tutkimuskeskus

”Tutkimuskeskus Narrare:

Centre for Interdisciplinary Narrative Studies kokoaa yhteen Tampereen yliopiston eri yksiköissä tehtävän kertomuksen tutkimuksen.”

Narrare-tutkimuskeskuksen kotisivut http://www.uta.fi/ltl/narrare/yleista.html

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja

Hei!

On ilmestynyt uusi työkirja, jossa Kinossalo, M. & Mäkinen, M. esittelevät lapsen identiteetin tukemiseen käytännön (narratiivisen opetuksen) tehtävän. Tehtävää voi mainiosti soveltaa varhaiskasvatuksesta esi- ja alkuopetukseen.

Hujala, E.,, Turja, L., Elo, J. & Roos, P., (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä PS-kustannus.

Kirjaa voi tilata tästä linkistä VIP-hintaan. Kirjaa voi tilata myös PS-kustannuksen asiakaspalvelusta puhelimitse
014 337 0070 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi. Tilauksen yhteydessä on mainittava kirjailijan henkilökohtainen tunnus ”VIP-hinta5422”.

Terveisin Maiju

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon

Kasvatustieteen päivät

Kasvatuksen ja oppimisen ympäristöt – entä arvot?
Kasvatustieteen päivät Oulussa 20.-21.11.2014

 

Mukana päivillä perinteisesti myös teemaryhmä Narratiiviset lähestymistavat

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Luokittelematon